Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Strategie komunitně vedeného rozvoje 2021 - 2027

Metoda LEADER, která prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých dvaceti let, je v programovacím období 2021–2027 součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Slogan MAS Moravská brána „Otevřeně pro rozvoj regionu“  doplnilo motto strategie „Společně v pohybu“, které symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie je přístup „odzdola nahoru“ kladoucí důraz na přímou spolupráci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu. Obyvatelé nebo uživatelé území mají možnost aktivního zapojení do plánovacích procesů a podílet se na rozvoji území. Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění efektivních a často zcela netradičních nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Příprava strategie probíhá v několika krocích:

  • dotazníkové šetření a sběr projektových záměrů
  • veřejná projednávání 
  • příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území
  • příprava strategické části dokumentu – definování priorit a zájmů regionu a programových rámců pro IROP, PRV a OPZ
  • příprava implementační části

 

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena dne 14.9.2021. Dalším krokem bude příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Časově se bude odvíjet od definování podmínek pro tvorbu akčních plánů MAS, předpoklad je jaro 2022.

CLLD_21_04_048 Signována pro podání do MS2021+