Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014 - 2020

Metoda LEADER, která prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých dvaceti let, je v programovacím období 2014–2020 součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Slogan MAS Moravská brána „Otevřeně pro rozvoj regionu“  doplnilo motto strategie „Společně v pohybu“, které symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie je přístup „odzdola nahoru“ kladoucí důraz na přímou spolupráci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu. Obyvatelé nebo uživatelé území mají možnost aktivního zapojení do plánovacích procesů a podílet se na rozvoji území. Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění efektivních a často zcela netradičních nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Příprava strategie proběhla v několika krocích:

 • anketa a sběr projektových záměrů
 • veřejná projednávání 
 • příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území
 • příprava strategické části dokumentu – definování priorit a zájmů regionu a programových rámců pro IROP, PRV a OPZ
 • příprava implementační části 

Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro programovací období 2014 – 2020 bylo provedeno v několika krocích v průběhu let 2012 – 2015. Oproti původnímu předpokladu se příprava prodloužila o dva roky. Důvodem bylo opoždění příprav České republiky na programové období 2014–2020 a absence souvisejících dokumentů, s nimiž by připravovaná strategie měla být v souladu vč. závazné metodiky pro vypracování strategického dokumentu. Prodloužení doby přípravy umožnilo území realizaci dvou zcela zásadních projektů, které významně posílily soudržnost regionu a nasměrovaly budoucí směr k hlubší spolupráci a realizaci integrovaných projektů. Jednalo se o projety SMO ČR/DSO MR Lipensko PMOS „Podpora meziobecní spolupráce“ (spolupráce obcí, škol, poskytovatelů sociálních služeb a aktérů v oblasti zaměstnanosti) a SMS ČR/MAS MB ECHÚ „MAS jako nástroj pro efektivní chod úřadů“ (spolupráce obcí v oblastech školství, zaměstnanost a protipovodňová opatření a krizové řízení). Výstupy z těchto projektů byly zapracovány do SCLLD. Spolupráce byla definována jako klíčový princip rozvoje území MAS Moravská brána. Současně byl realizován i projekt 6 MAS Olomouckého a Zlínského kraje EMI 6 zaměřený na zpracování metodiky monitoringu, evaluace a implementace SCLLD, který významně přispěl ke zkvalitnění výsledného dokumentu.

Současně s tvorbou strategie se MAS se současně připravovala na standardizaci. Díky těmto dvěma krokům je možné, aby plnila v nadcházejícím období roli prostředníka mezi řídícími orgány operačních programů a konečnými příjemci. Komunikace mezi konečnými příjemci a platebními agenturami, resp. řídícími orgány, se tak u menších projektů může omezit na minimum. Pro žadatele o dotaci by měl být celý systém mnohem jednodušší než dosud. Prostřednictvím MAS by v novém programovacím období 2014-2020 měl region získat 40 mil Kč z operačních programů IROP, PRV a OP Z. MAS podpoří  projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě, cyklodopravu, investice do zákadních škol, sociální služby, sociální podnikání, investice do zemědělských podniků, projekty drobných podnikatelů a projekty zaměřené na zlepšení situace na trhu práce.

V rámci projektu Efektivní chod úřadů MAS zpracovala také Strategii spolupráce obcí na platformě MAS pro roky 2015 - 2020, která doplňuje SCLLD.

Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Moravská brána „ Společně v pohybu“ si můžete stáhnout ZDE, Strategii spolupráce obcí ZDE.   

 

Mise MAS Moravská brána v letech 2014–2020

 • MAS zná svůj region, protože ji tvoří místní subjekty.
 • MAS umí dobře vybírat a rozdělovat peníze na projekty svých žadatelů. 
 • MAS umí vzájemně působit s jinými regiony v projektech spolupráce.
 • MAS umí radit svým členům a žadatelům z jejich regionu v různých dotačních programech a pomáhat jim s jejich realizací.
 • MAS je důvěryhodná, neboť je otevřená novým pohledům, transparentní a informující veřejnost.
 • MAS je připravena zajistit administraci více programů.

 

Finanční zdroje

MAS bude v následujících letech usilovat o naplnění své strategie. K tomu bude nezbytné zajistit maximální využití možností čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů a současně se zaměřit i na národní zdroje, tedy rozpočty ČR a Olomouckého kraje.

Nedílnou součástí financování projektů však zůstanou vlastní zdroje žadatele. Nejvyšší míru spoluúčasti mohou jako dosud očekávat podnikatelé, v případě obcí a neziskových organizací však dotace mohou dosáhnout až 95% uznatelných nákladů projektu.

 

MAS je připravena podpořit žadatele ze svého území. Nabízí možnost konzultací vašich projektových záměrů a pomoc s jejich zacílením na dotační programy.