Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Loga

https://map-moravskabrana.eu/

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008516
Částka: 10 495 611 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Doba realizace projektu:  1. 1. 2018 – 30. 9. 2021
Nositel projektu: MAS Moravská brána, z.s.
Území dopadu: ORP Lipník nad Bečvou + 18 obcí ORP Přerov (Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota a Žákovice)

Realizační tým MAS MB:  Mgr. Radka Šuláková, Mgr. Petra Kamelandrová, Hana Nehybová, Bc. Lenka Zavadilová

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu MAP je plánování společných nebo sdílených aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik trvalého místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, zástupců rodičů, vzdělávacích organizací (NNO, SVČ, ZUŠ) a dalších subjektů majících vliv na vzdělávání v našem území.

 

V uplynulém období (07/2016–12/2017) byl na našem území úspěšně realizován MAP I. V rámci MAP I bylo zrealizováno 25 vzdělávacích akcí ve formě seminářů, workshopů, exkurzí a kavárniček pro rodiče. Akce byly odborně zajištěny osvědčenými vzdělávacími agenturami. Vždy se setkaly s velmi pozitivními ohlasy ze strany pedagogů, kteří se vracejí na další semináře.  

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

CO PŘINESE MAP II JEDNOTLIVÝM AKTÉRŮM V ÚZEMÍ?

Dětem a žákům:

 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:

 • více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání),
 • možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
 • rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směrování další vzdělávací dráhy žáka,
 • platformu pro otevřenou komunikaci.
 •  

Ředitelům a učitelům:

 • příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
 • rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
 • možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.
 •  

Zřizovatelům:

 • možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
 • příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
 • možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).
 •  

Všem aktérům v území:

 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby,
 • zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

CÍLE MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Pracujeme na těchto dílčích cílech:

 • Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Sdílené porozumění - orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
 • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

 

Strana