Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Orgány MAS

Orgány spolku jsou:

Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu. Každá fyzická osoba může při jednání orgánů MAS zastupovat pouze jednoho člena. Starosta obce, která je v působnosti dané MAS, může zastupovat v orgánu MAS pouze příslušnou obec nebo dobrovolný svazek obcí.

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Je tvořena všemi členy spolku. Je svolávána radou zpravidla 1x ročně. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti spolku, zejména určuje zaměření a způsoby jeho činnosti, volí a odvolává předsedu a místopředsedu i ostatní členy rady, kontrolní komise, výběrové komise. Určuje počet členů rady. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu hospodaření předloženou radou, projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise. Stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem spolku, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku v případě sporu. Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky. Schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území. Schvaluje rozpočet MAS z vlastních zdrojů. Rozhoduje o sloučení s jiným sdružením.

 

Předseda a místopředseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušné dokumenty, zajišťuje administrativní chod spolku a řídí radu a sekretariát. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda (na základě písemného pověření předsedou nebo v době jeho nepřítomnosti) spolku. Jsou voleni radou MAS z řad svých členů na období čtyř let. 

Předseda svolává valnou hromadu, svolává a řídí jednání rady spolku, předkládá valné hromadě výroční zprávu a zajišťuje programově jednání valné hromady, zajišťuje vedení administrativy a hospodaření s vlastními finančními prostředky spolku, řídí práci kanceláře MAS. Předseda činí jménem spolku ve vztahu k případným zaměstnancům spolku právní úkony v pracovněprávních vztazích.

Jméno a příjmení

Sektor 

Zájmová skupina

Člen MAS

Funkce

 

Ing. Miloslav Jančík

Veřejný 

Obce

Obec Soběchleby

Předseda

 

Mgr. Kateřina Krejčí

Veřejný

Obce

Obec Sobíšky

Místopředseda

 

           

Rada spolku 

Rada spolku je výkonným orgánem sdružení. Má 9 členů a je volena na dobu čtyř let, členové jsou valnou hromadou kdykoliv odvolatelní. Předsedu a místopředsedu volí rada ze svých členů. Schází se minimálně 1x za čtyř měsíce. Pro výkon své působnosti může zřídit kancelář a spolupracovat s dalšími subjekty. Rada zajišťuje činnosti spolku mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o přijetí nových členů spolku. Hospodaří s majetkem spolku podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy. Vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává je ke schválení valné hromadě. Rada přijímá manažery pro výkon organizačních a dalších činností spolku. Dle stanov rada spolku vykonává funkci programového výboru. Tvoří osnovu cílů a záměrů spolku na vymezené programovací období. V souladu se záměry valné hromady vytváří hodnotící kritéria pro výběr návrhů. Stanovuje monitorovací procedury pro sledování vývoje a realizaci schválených návrhů. Radě spolku přísluší tvorba návrhu plánů a úkolů organizace pro následující programovací období – strategický plán.

Jména a příjmení

Člen MAS 

Sektor

Zájmová skupina

 

Miloslav Jančík  Obec Soběchleby veřejný Obce

 

Kateřina Krejčí Obec Sobíšky veřejný Obce

 

Ondřej Vlček Město Lipník nad Bečvou veřejný Obce

 

David Linhart Obec Hlinsko veřejný Obce

 

Petr Padalík SDH Radvanice soukromý Spolky

 

Petr Mahr Petr Mahr soukromý Podnikatelé a zemědělci

 

Lucie Navrátilová TJ Sokol Osek nad Bečvou soukromý Spolky

 

Pavlína Holešínská TJ Sokol Sušice soukromý Spolky

 

Vlastimil Bia TJ Sokol Pavlovice u Přerova soukromý Spolky

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

Kontrolní komise

Pro kontrolu správnosti činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky volí valná hromada kontrolní komisi. Je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu. Kontroly provádí podle předem zpracovaného plánu nebo na požádání předsedy spolku nejméně 1x rok. Projednává a řeší stížnosti členů. Komise projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje, svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). O výsledku kontrol informuje radu spolku a valnou hromadu. Z jednání pořizuje zápis, který předkládá radě spolku. 

Jméno a příjmení  Člen MAS Sektor Zájmová skupina

 

Antonín Ryšánek Obec Týn nad Bečvou veřejný Obce

 

Andrea Lollková       TJ Sokol Jezernice soukromý Spolky

 

Stanislav Jemelík SDH Radslavice soukromý Spolky

 

 

 

     

Výběrová komise 

Výběrová komise je orgánem spolku určená pro výběr návrhů na základě hodnotících kritérií a pro výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených výzev. Nejdůležitější kritérium člena výběrové komise je nestrannost a proškolení ve věci hodnocení projektů (způsob, kritéria). Nestrannost člena je v tomto kontextu chápana tak, že členem hodnotící komise nemůže být zástupce předkladatele projektu v rámci dané výzvy. Z tohoto důvodu je vytvořena dvanáctičlenná výběrová komise, která ze svého středu volí předsedu. Ze členů komise rada vylosuje a jmenuje ještě před zahájením vlastního hodnocení potřebný počet hodnotitelů, a to s ohledem na počet a strukturu předložených projektů. Pokud nebude možné vytvořit hodnotitelský tým ze členů výběrové komise, musí rada spolku doplnit výběrový tým z členů valné hromady. Výběrová komise může k posuzování přizvat nestranné odborníky, kteří mají pouze poradní hlas. Výběrová komise vypracuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise předkládá radě spolku návrh výběru příjemců dotací v rámci SCLLD. Hodnocení předložených a řádně zaregistrovaných projektů může být zahájeno až po proškolení a důkladném obeznámení všech členů hodnotícího týmu. 

Jméno a příjmení

Člen MAS

Sektor

Zájmová skupina

 

Jaromír Školoudík Obec Pavlovice u Přerova veřejný Obce

 

Alena Stískalová Obec Bohuslávky veřejný Obce

 

Hedvika Dočkalová Obec Lazníky veřejný Obce

 

Marek Krystek Obec Šišma veřejný Obce

 

Aleš Vančura Obec Buk veřejný Obce

 

Stanislava Čočková Záhoří soukromý Vzdělávací subjekty

 

Simona Zemánková Agrochov Jezernice soukromý Podnikatelé a zemědělci

 

Leoš Zdráhal Leoš Zdráhal soukromý Podnikatelé a zemědělci

 

Antonín Lukáš MS Katová soukromý Spolky

 

Martin Ház MS Dolní Újezd soukromý Spolky

 

Martin Janček SDH Soběchleby soukromý Spolky

 

Karel Jemelka Moravská veselka soukromý Spolky