Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Co je MAS

Co je místní akční skupina (MAS)

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

MAS významnou měrou přispívá k rozvoji spolupráce všech aktérů v území a veškeré aktivity provádí transparentně s respektem principů komunitně vedeného místního rozvoje. V procesu přípravy rozvojových strategií jsou zainteresováni všichni členové MAS Moravská brána a také další subjekty, které po oslovení projevily zájem o spolupráci na rozvoji regionu. Všichni partneři – podnikatelé, neziskové organizace a obce – mají stejná práva a možnosti se vyslovit bez jakékoliv diskriminace či omezení svobodně a rovnoprávně se vyjádřit k dané problematice. Tento výrazně demokratický a vyvážený princip („každý hlas nás zajímá“) umožňuje rozvíjet území s důrazem na místní potřeby a potenciál území.

 

Činnost MAS

Každá MAS musí projít procesem certifikace a schválení rozvojové strategie, aby následně mohla vyhlašovat vlastní výzvy k předkládání projektových záměrů. Rozhodování o výběru samotných projektů zůstává přímo v jednotlivých místních akčních skupinách, které dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady. Kromě toho se MAS aktivně zapojuje do dění v regionu. Podporuje rozvoj spolupráce obcí, soukromého sektoru a státních institucí, nabízí konzultace a poradenství k projektovým záměrům, pomáhá hledat partnery pro vaše projekty, podporuje rozvoj česko-polské spolupráce, podílí se na kulturním a společenském životě regionu, zajišťuje přenos dobré praxe z celé ČR i zahraničí a v neposlední řadě prezentuje potřeby území a hájí jeho zájmy na krajské i státní úrovni prostřednictvím NS MAS ČR.

Hlavní činnosti:

  • tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
  • financování projektů k rozvoji regionu,
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními MAS, a ostatními subjekty, které významně ovlivňují a podílí se na rozvoji regionu, součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
  • poradenská a informační činnost,
  • přenos dobré praxe,
  • propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora kultury a společenského života
  • spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.