Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Text (znění) modifikované výzvy - aktuálně platná:

1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I. (modifikovaná)

Modifikace výzvy se týká změny data ukončení příjmu žádostí (prodloužení data ukončení příjmu žádostí) z 11. 07. 2019 na 29. 08. 2019.

 

Text (znění) původní výzvy:

1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.

 

Navazující dokumentace (přílohy výzvy):

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020

Kritéria pro hodnocení žádostí

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonních dřevin

 

Přijaté_projekty_MASMB_OPŽP-1.výzva

Přijaté_projekty_MASMB_OPŽP-1.výzva (aktualizace ke dni 8. 10. 2019)

Zápis ze školení členů hodnotící komise (hodnotícího týmu) vč. prezenční listiny_anonymizováno

Zápis z jednání hodnotící komise (hodnotícího týmu) včetně příloh zápisu (18. 11. 2019)_anonymizováno

Zápis z jednání výběrové komise (18. 11. 2019) vč. příloh zápisu_anonymizováno

Zápis_Rada spolku_10_12_2019 (anonymizovaná verze)

Usnesení_Rada spolku_10.12.2019

Seznam schválených (vybraných) projektů (anonymizované verze)

Strana