Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil výzvu č. 02_20_080 Šablony III v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 31. března 2020. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 29. 6. 2021.

Více informací naleznete na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
nebo v prezentaci Prezentace výzvy_Šablony III

Seminář k výzvě na "Šablony II" se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2019 v 15:00 v kanceláři MAS Moravská brána (Bratrská 358, Lipník n.B. - zámek).

Více informací k výzvě naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
nebo v prezentaci, viz příloha.

Školení šablony 21.3.2019

 

Výzva OP VVV Šablony II v tom školám může pomoci. Využívání digitálních technologií v českých školách se věnuje článek Michala Orsága na blogu iDnes, ve kterém se o možnosti čerpání ze šablon dozvíte více: https://michalorsag.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659085.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na semináře pro žadatele – Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.  

Datum konání: 27. března až 25. dubna 2018

Čas konání: 10:00 − 15:00 (registrace od 9:30)

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Finální prezentace ze seminářů k Šablonám II (od posledních seminářů v Brně a Olomouci). V příloze také písemné odpovědi na dotazy napříč semináři, vč. doplnění informací. Oba dokumenty jsou také umístěny na infostránce k šablonám na adrese http://nsmascr.cz/sablony-dotazy/.

Sablony_II_MAS

Doplnění seminářů Šablony II_MAS

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
nebo v prezentaci Sablony_II_MAS

Dle harmonogramu výzev OP VVV se blíží vyhlášení výzvy na šablony II pro ZŠ a MŠ. Výzva bude vyhlášena od února 2018 až do dubna 2019. Nově se také týká ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ.

Témata: DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů

Prezentace k šablonám II: Animace škol_šablony_II_MAS

 

Upozornění na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.

Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzvy 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vyplývá poměrně velká chybovost. Přehledný dokument o dokládání výstupů a projektových indikátorů viz dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS.

Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), na svých webových stránkách uveřejnil sekci Šablony pro MŠ a ZŠ, kde najdete všechny důležité informace vydané MŠMT k šablonám včetně vzorových dokumentů a častých dotazů a odpovědí na jednom místě.

Informace a potřebné dokumenty, které Vám pomohou při realizaci projektu, naleznete zde.

Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR. Pro žadatele a příjemce výzev na šablony byla připravena metodická příručka Příklady dobré praxe, zveřejněná na webu u konkrétní výzvy, kde jsou podrobně popsány možnosti využití finančních prostředků a nákupu pomůcek. 

moznost-nakupu-pomucek-v-sablonach-pro-reditele-skol-6113

Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výstupů, výstupových a výsledkových indikátorů, na finanční stránku projektu a provádění změn v projektech. Cílem prezentace je informování mateřských a základních škol o nejdůležitějších momentech a náležitostech v realizaci a administraci projektů tak, aby byla respektována pravidla pro projekty zjednodušeného vykazování. Přejeme vám úspěšnou realizaci projektů. 

Videoprezentaci k realizaci projektů naleznete ZDE.

Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si vás dovolujeme upozornit na všechny možnosti, jak je možné přistoupit k PN a OČR v personálních šablonách. Podrobné informace naleznete v dokumentu Řešení PN a OČR_personální šablony, který je přiložen v dokumentech ke stažení.

reseni-pn-ocr-personalni-sablony-8869

Řídící orgán OP VVV upozorňuje na informaci týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny. Dále byl na základě četných dotazů žadatelů a příjemců doplněn o další informace dokument Příklady dobré praxe, kde najdete praktické rady týkající se např. práce v IS ESF2014+ a karta účastníka, postupu pro dokladování indikátoru 60000 celkový počet účastníků, karty účastníka, využívání finančních prostředků a nákupu pomůcek. Oba dokumenty naleznete v přílohách, popř. na stránkách MŠMT.

priklady-dobre-praxe-2117

vyklad-uznatelnost-pn-personalni-sablony-185

Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR.  Tato kalkulačka vychází z kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR není povinnou přílohou zpráv o realizaci,  avšak pro rychlou kontrolu dosažených indikátorů a přehlednost aktivit žádáme školy o její dokládání v prosté kopii ke zprávám o realizaci. 

Kalkulačku naleznete zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.

Řídící orgán OP VVV zveřejnil 13. dubna 2017 1. verzi příručky pro podání Zprávy o realizaci u projektů zjednodušeného financování tzv. šablon.

Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory. U zjednodušených projektů je zpráva o realizaci podávána do 20 pracovních dnů po uplynutí 6 měsíců od vydání právního aktu, následně pak co půl roku.

zprava-o_realizaci_ISKP_zjed_v_1 0

V časopise pro mateřské školy a školní družiny Informatorium, č. 3/2017, byl otisknut článek věnovaný výzvě na šablony pro mateřské a základní školy.

Cílem šablon je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí a žáků a usnadnit přechod dětí z mateřských škol do základních škol. Podpora je prioritně zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, dále jsou podporovány personální pozice, které jsou buď zcela nové (školní asistent, sociální pedagog, chůva), nebo mají oproti zákonným podmínkám mírnější parametry, na základě kterých lze některé pozice zajistit (školní psycholog, speciální pedagog). Školy mohou v rámci realizace projektů formou šablon také pořizovat neinvestiční pomůcky, které budou pro realizaci zvolených aktivit potřebovat. Žádost do šablon lze podat nejpozději do 30. června 2017.

Celý článek naleznete v příloze nebo na stránkách MŠMT.

Byla zřízena nová konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou obracet telefonicky nebo e-mailem.Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Na stránkách MŠMT byl zveřejněn přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že se chystáte žádat o finanční podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ. Pracovníci Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravili přehled základních doporučení a rad, který by Vám měl pomoci ke správnému podání žádosti.

Na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu k tzv. šablonám, na které již některé školy netrpělivě čekaly. Věnujte, prosím, pozornost i informační příloze Dokládání výstupů a indikátorů, kde naleznete spoustu užitečných informací. Všechny dokumenty si můžete prohlédnout zde.

Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva je určena pro všechny mateřské a základní školy v našem regionu. Příjem žádostí o podporu je spuštěn od 23. 6. 2016 a ukončen 30. 6. 2017. Potřebné dokumenty k výzvě naleznete v dokumentech ke stažení, popř. na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 2.6.2016 od 14:00 v kanceláři MAS.

Školení šablony 2.6.2016

Strana