Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Mistní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou

Registrační číslo: CZ.023.68/0.0/0.0/15_005/0000303
Částka: 
2.989.602,00 Kč 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Doba realizace projektu: 1. červenec 2016 až 31. prosinec 2017
Nositel projektu: MAS Moravská brána, z.s.
Územní vymezení: Území MAS Moravská brána, 20 zapojených základních a mateřských škol
Realizační tým MAS MB: Michaela Škrobánková, Hana Nehybová, Mgr. Radka Šuláková, Mgr. Petra Kamelandrová, Mgr. Marie Henslová, Ing., Mgr. Gabriela Němčáková

 

Místní akční plán vzdělávání neboli MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu MAP je plánování společných nebo sdílených aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik trvalého místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, zástupců rodičů, vzdělávacích organizací (NNO, SVČ, ZUŠ) a dalších subjektů majících vliv na vzdělávání v našem území.

Strategické plánování rozvoje předškolního a základního vzdělávání bylo v dotčeném území již realizováno v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (2014 až 2015). Tento projekt pokládá základy, na nichž MAP může stavět. Oproti projektu PMOS, který byl zaměřen pouze na rozvoj spolupráce obcí a jimi zřizovaných škol, však MAP přináší koncept zapojení všech klíčových aktérů v území, tedy i škol soukromých, SVČ, ZUŠ, NNO činných v oblasti mimoškolního vzdělávání a dále aktérů, na jejichž činnost může mít plánování rozvoje v území vliv, tedy Olomoucký kraj, Agentura pro sociální začleňování, nositel ITI Olomoucké aglomerace. Spolupráce nastavená v území bude provázaná s aktivitami na krajské i celostátní úrovni. Dalším inovativním prvkem MAP je zapojení aktivity Budování znalostních kapacit, která umožní klíčové aktéry vzdělávat v oblasti strategického plánování, inspirovat se a učit se z příkladů dobré praxe, což pokládá nezbytný základ pro budoucí implementaci MAP v rámci navazujícího projektu.

Cílem projektu MAP je plánování komplexního rozvoje předškolního a základního školství v oblastech rozvoje základních kompetencí dětí a žáků, inkluze, technického vzdělávání, jazykových či digitálních kompetencí, osobnostního rozvoje, nebo mimoškolního vzdělávání se zapojením všech dotčených aktérů z území. Sekundárním cílem je rozvoj kompetencí klíčových aktérů v oblasti strategického plánování, metodické vedení a přenos dobré praxe a současně rozvoj spolupráce škol a ostatních vzdělávacích zařízení v území jako základní předpoklad budoucí realizace naplánovaných opatření a aktivit. MAP umožní vzdělávacím zařízením vyřešit udržitelný přístup k inkluzi, rozvoji kompetencí dětí a žáků i vzdělávání pedagogů a celkově se vypořádat s požadavky, které na ně klade probíhající kutikulární reforma. Dojde k přímému provázání měkkých projektů škol s potřebnými investicemi a hledání cest k jejich společnému využití, což přinese lepší efektivitu vynaložených finančních prostředků.

Výstupem projektu je dokument Místní akční plán, který stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Tento dokument obsahuje Analytickou část, Strategický rámec, přehled prioritních investičních projektových záměrů a potřeb škol a Akční plán na rok 2018.

MAP z hlediska vzdělávání zahrnuje tři typy opatření:

Povinná opatření:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření:

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 • Kariérové poradenství v základních školách

Volitelná opatření:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna