Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Kdo tvoří MAP

Místní akční plán vzdělávání společně tvoří všichni aktivní místní partneři, kteří působí v oblasti předškolního, základního a mimoškolního vzdělávání dětí do 15 let. Do zpracování MAP zapojujeme širokou odbornou veřejnost, spolupracuje především se zřizovateli škol, zástupci vedení škol, kvalitními a zkušenými pedagogy, zástupci rodičů, organizátory a vedoucími kroužků neformálního a zájmového vzdělávání. 

Do našeho místního Partnerství je zapojeno 20 mateřských a základních škol a jejich zřizovatelé, mikroregiony a MAS, ZUŠ, SVČ, DDM, 3 rodinná centra a místní knihovny, naší snahou je zapojit do plánování v maximální možné míře i veřejnost, tedy především rodiče dětí a žáků našich škol. Vliv na akční plánování rozvoje vzdělávání v našem území však mají další partneři, jejichž působnost se neomezuje pouze na naše území a sice Olomoucký kraj a Krajský akční plán vzdělávání zaměřený na rozvoj středních škol, ITI Olomoucké aglomerace a dále Agentura pro sociální začleňování a budeme usilovat i o zapojení oborových partnerů jako jsou například Informační a poradenské středisko při Úřadu práce Přerov, Pedagogicko-psychologická poradna, střední školy z Přerovska, nebo místní zaměstnavatelé.

Partneři společně diskutují problémy a hledají možná řešení pro rozvoj vzdělávání v našem území. V měsících září a říjen proběhlo v rámci místního Partnerství celkem 8 tematických kulatých stolů se zřizovateli, řediteli škol, pedagogy a zástupci neformálního vzdělávání, kteří zde diskutovali aktuální situaci v oblasti vzdělávání, potřeby, změny, jimž musí čelit, a definovali řadu problémů, s nimiž se předškolní, základní a mimoškolní vzdělávání nyní potýká. Na posledním kulatém stole se zřizovateli a řediteli na téma řízení škol a rozvoj spolupráce byly prezentovány závěry z proběhlých kulatých stolů a přítomní byli konfrontováni s odlišným pohledem ředitelů a zřizovatelů na některé otázky. Výstupem kulatých stolů bylo kromě pojmenování aktuálních problémů i návrh a v některých případech i prioritizace témat, která by měla být řešena v MAP vzdělávání. Současně pak bylo odsouhlaseno, že v rámci MAP bude řešen i rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (sociální, občanské, kulturní, rozvoj pohybových aktivit, atd.). 
V průběhu druhého období (leden–červen 2017) bylo vytvořeno 5 pracovních skupin složených ze zástupců škol, rodičů a NNO činných v oblasti vzdělávání – PS Předškolní vzdělávání, PS Základní vzdělávání, PS Řízení škol, PS Polytechnika, rozvoj podnikavosti a kariérové poradenství, PS Volitelná opatření a mimoškolní vzdělávání. Pracovní skupiny nejprve formulovaly opatření rozvíjející strategické cíle MAP a vybraly prioritní opatření pro první Akční plán. Následně v rámci zvolených opatření diskutovaly možné aktivity a společné projekty více subjektů v území vč. možností financování. Návrhy společných projektů byly prodiskutovány na společném setkání ředitelů  a zřizovatelů a byl zjišťován zájem škol a organizací mimoškolního vzdělávání o zapojení. Realizační tým MAP sdílel náměty s týmem KAP a hledal možnosti propojení aktivit MAP pro ORP Lipník nad Bečvou s iniciativami KAP.
Realizační tým MAP podnikl kroky pro hlubší zapojení rodičů a žáků do MAP. Rodičům byl distribuován Zpravodaj MAP s informacemi o projektu, leták s výzvou k zapojení do pracovních skupin a uskutečnilo se dotazníkové šetření v základních i mateřských školách, do něhož se zapojilo 1160 rodičů. Celková návratnost byla velmi dobrá 52,45 % (u ZŠ 62,3 % a MŠ 42,6 %). Z dotazníku vyplynulo, proč rodiče školy volí, jak hodnotí vybavení, výuku, pedagogy, klima, doplňkové aktivity škol a informovanost. Prostřednictvím komentářů vyjádřili své návrhy na zlepšení. Vyhodnocení dotazníkového šetření za celé území MAP tvoří přílohu č. 6 Dokumentu MAP. Školy a zřizovatelé mimoto obdržely i dílčí vyhodnocení za svou MŠ a ZŠ. Žáci ZŠ byli zapojeni prostřednictvím soutěže spočívající v tvorbě videa na téma: Co se nám na škole líbí a co bychom chtěli. Do soutěže se zapojilo 5 ze 14 základních škol. Další školy však po ukončení soutěže projevily zájem o druhý ročník v následujícím roce (2018) v rámci MAP II.

Partneři jsou zastoupeni v tzv. Řídícím výboru, který projednává a schvaluje zpracované návrhy dokumentů, stanovuje vizi, prioritní oblasti, vybírá aktivity pro akční plán a rozhoduje, které budou rozpracovány až do logického rámce, schvaluje soulad investičních priorit se Strategickým rámcem a schvaluje tzv. Principy MAP, tedy principy řízení MAP a komunikační strategii MAP. Kontroluje pokrok v tvorbě Partnerské platformy a dohlíží nad přípravou navazujícího projektu MAP. Řídící výbor se sejde nejméně 8x za dobu trvání projektu. Řídící výbor kontroluje činnost Realizačního týmu a pracovních skupin.

Schema řízení projektu

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna