Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Jak na zaměstnanost z pohledu obcí?

Na konci srpna (25.8.2015) proběhlo v Hranicích setkání 31 zástupců významných hráčů trhu práce v regionu Lipenska a Hranicka, kteří si společně položili tuto otázku. Jednání bylo výjimečné, jelikož bylo vyvoláno „zdola“. Napříč společností se totiž začíná stále více projevovat, že problém zaměstnanosti není zdaleka jen záležitostí Úřadu práce či Ministerstva práce a sociálních věcí. Naopak je třeba tuto problematiku i s výhledem do budoucnosti výrazně více přiblížit k řešení na úrovni místních samospráv, místních firem, obcí i škol, a to zejména základních. Přerov a celé jeho okolí je v situaci, kdy na jednu stranu disponuje řadou uchazečů o zaměstnání, na druhou však firmy stále více pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků. S ohledem na demografický vývoj, který slibuje odchod původních odborníků do důchodu a nedostatek mladých na středních odborných školách, je stále zřejmější, že bez spolupráce klíčových hráčů trhu práce přímo v území se nastíněný problém může rozrůst do velkých potíží celého průmyslu na Přerovsku.

Účelem setkání vyvolaného mikroregionem Lipensko a Hranicko, coby zástupci místních samospráv, které v tuto chvíli nemají zákonné cesty, jak téma zaměstnanosti uchopit, bylo navázání prvotních kontaktů mezi zaměstnavateli, školami středními, ale i základními. Setkání se zúčastnila i paní ředitelka Úřadu práce v Přerově, Ing. Kapounová, ředitelé kontaktních pracovišť v Lipníku nad Bečvou a Hranicích, jakož i další odborníci specializovaní na trh práce v území. 

Výstupem tohoto setkání se stalo vyjádření, že je třeba všemi cestami podpořit a popularizovat odborné vzdělávání, které nabízí mladým do budoucna velmi široké možnosti uplatnění na trhu práce. Masivní mediální popularizace zaměřená na žáky i rodiče budoucích studentů středních škol samozřejmě není jedinou cestou pomoci stávající situaci. Ruku v ruce s ní je nutné zorganizovat a zrealizovat malé dílčí projekty mezi školami, podniky a Úřadem práce. Může se jednat například o odborné vzdělávání školních preventistů, kteří mají žákům na základních školách kvalifikovaně pomáhat s volbou budoucího povolání. Dále může být lépe propagována možnost stipendií ve firmách, dodávány zbytkové materiály z podniků školám k využití ve vzdělávacích okruzích s technických zaměřením, organizace kroužků, exkurzí, setkání s podniky v praxi,… možností je mnoho.

Aktivit, které se touto problematikou zabývají, je již nyní k dispozici celá řada. Ing. Kapounová ve shodě s PhDr. Pospíšilem ze Svazu průmyslu a dopravy společně informovali například o chystané Burze práce, která proběhne za účasti jak škol, tak podniků dne 15.10.2015 na přerovském Výstavišti, pod patronátem Regionální sektorové dohody. Faktem však zůstává, že takováto aktivita je stále vzdálená menším zaměstnavatelům, kteří zejména v obcích, či menších městech, jako je Lipník nad Bečvou, trpí stejným problémem, jako kterákoli větší firma – nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Je proto nutné tyto aktivity přenést do menšího rozměru a spolupráci navázat přímým způsobem mezi jednotlivými aktéry. V neposlední řadě bude nutné nalézt cesty, jak předávat dále k řešení všechny zjištěné legislativní překážky, které brání v procesu přizpůsobování vzdělávacího systému potřebám trhu práce. Těchto aktivit, zejména však iniciační role v této spolupráci, se v budoucnu mohou chopit kanceláře místních akčních skupin (tzv. MASky), případně dobrovolných svazků obcí v území. Jednotliví aktéři totiž nedisponují možností vytvoření územní sítě kontaktů, respektive jednotlivě vytvářená síť nemá takovou efektivitu, jako síť organizovaná z jednoho územního centra, ideálně ve spolupráci více takovýchto území. Region Přerovska je pro takovéto síťování zcela ideálním prostorem.

Výše uvedené závěry se stávají výchozím bodem pro další jednání a hledání praktických a konkrétních cest, jak situaci postupně narovnávat. Na tato jednání budou opět přizváni již od prvního setkání účastnící se zástupci firem a institucí, avšak kterýkoli zájemce je srdečně vítán. O další informace je možné se obracet na kanceláře MAS Moravská brána a Mikroregionu Hranicko. Vendula Hluzinová, MAS Moravská brána

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna