Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Orgány MAS

Orgány spolku jsou:

Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu. Každá fyzická osoba může při jednání orgánů MAS zastupovat pouze jednoho člena. Starosta obce, která je v působnosti dané MAS, může zastupovat v orgánu MAS pouze příslušnou obec nebo dobrovolný svazek obcí.

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny. Je tvořena všemi členy spolku. Je svolávána radou zpravidla 2x ročně. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti spolku, zejména určuje zaměření a způsoby jeho činnosti, volí a odvolává předsedu a místopředsedu i ostatní členy rady, kontrolního výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru. Určuje počet členů rady. Projednává a schvaluje zprávu 

o činnosti a zprávu hospodaření předloženou radou, projednává a schvaluje zprávu kontrolního a monitorovacího výboru. Stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem spolku, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku v případě sporu. Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky. Schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území. Schvaluje rozpočet MAS z vlastních zdrojů. Rozhoduje o sloučení s jiným sdružením.

 

Předseda a místopředsedové

Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušné dokumenty, zajišťuje administrativní chod spolku a řídí radu a sekretariát. Jménem spolku jsou oprávněni jednat předseda a 2 místopředsedové (na základě písemného pověření předsedou nebo v době jeho nepřítomnosti) spolku. Jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku a jsou valnou hromadou kdykoliv odvolatelní. Jsou členem rady spolku. Předseda a 2 místopředsedové jsou voleni vždy každý z jiného mikroregionu, to je 1 z mikroregionu Lipensko, 1 z mikroregionu Pobečví a 1 z mikroregionu Záhoří-Helfštýn.

Předseda svolává valnou hromadu, svolává a řídí jednání rady spolku, předkládá valné hromadě výroční zprávu a zajišťuje programově jednání valné hromady, zajišťuje vedení administrativy a hospodaření s vlastními finančními prostředky spolku, řídí práci kanceláře MAS. Předseda činí jménem spolku ve vztahu k případným zaměstnancům spolku právní úkony v pracovněprávních vztazích.

Osoba 

Sektor 

Zájmová skupina

Mikroregion

Člen

Funkce

Ing. Miloslav Jančík

O

Záhoří – Helfštýn

Obec Soběchleby

Předseda

Ing. Jiří Urban

S

S

Lipensko

TJ Sokol Osek nad Bečvou

Místopředseda

Hedvika Dočkalová, DiS

V

O

Pobečví

Obec Lazníky

Místopředseda

Sektor: V – veřejný, S - soukromý; Zájmové skupiny: O – obce, VSS – vzdělávací a sociální subjekty, S – spolky, C – církve, PZ – podnikatelé a zemědělci, FO – fyzické osoby nepodnikající, Os - Ostatní

  

Rada spolku (Programový výbor)

Rada spolku je výkonným orgánem sdružení. Má 12 členů a je volena na dobu dvou let, členové jsou valnou hromadou kdykoliv odvolatelní. Radu tvoří předseda, 2 místopředsedové a ostatní členové rady. Předsedu volí valná hromada, místopředsedu volí rada ze svých členů. Schází se minimálně 1x za dva měsíce. Pro výkon své působnosti může zřídit kancelář a spolupracovat s dalšími subjekty. Rada zajišťuje činnosti spolku mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o přijetí nových členů spolku. Hospodaří s majetkem spolku podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními předpisy. Vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává je ke schválení valné hromadě. Rada přijímá manažery pro výkon organizačních a dalších činností spolku. Dle stanov rada spolku vykonává funkci programového výboru. Tvoří osnovu cílů a záměrů spolku na vymezené programovací období. V souladu se záměry valné hromady vytváří hodnotící kritéria pro výběr návrhů. Stanovuje monitorovací procedury pro sledování vývoje a realizaci schválených návrhů. Radě spolku přísluší tvorba návrhu plánů a úkolů organizace pro následující programovací období – strategický plán.

Člen

Sektor 

Zájmová skupina

Mikroregion

Zástupce člena

Obec Soběchleby

V  

O

Záhoří - Helfštýn

Ing. Miloslav Jančík

TJ Sokol Osek nad Bečvou

S

S

Lipensko

Ing. Jiří Urban

Obec Lazníky

V

O

Pobečví

Hedvika Dočkalová, DiS

Obec Jezernice

V

O

Lipensko

Ing. Pavla Jochcová

Obec Lhota

V

O

Záhoří - Helfštýn

Ing. Jana Skopalová

Římskokatolická farnost Dolní Újezd

S

C

Lipensko

Zdislav Ház

Osečánek, z.s.

S

S

Lipensko

Jana Jurajdová

Město Lipník nad Bečvou

V

O

Lipensko

Mgr. Ondřej Vlček

Centrum pro rodinu Ráj

S

VSS

Záhoří - Helfštýn

Hana Školoudová

SDH Radvanice

S

S

Pobečví

Petr Padalík

TJ Sokol Sušice

S

S

Pobečví

Pavlína Holešínská

Petr Mahr

S

PZ

Lipensko

Petr Mahr

Sektor: V – veřejný, S - soukromý; Zájmové skupiny: O – obce, VSS – vzdělávací a sociální subjekty, S – spolky, C – církve, PZ – podnikatelé a zemědělci, FO – fyzické osoby nepodnikající, Os - Ostatní

 

Kontrolní komise

Pro kontrolu správnosti činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky volí valná hromada kontrolní komisi. Je čtyřčlenná a ze svého středu si volí předsedu. Kontroly provádí podle předem zpracovaného plánu nebo na požádání předsedy spolku nejméně 1x rok. Projednává a řeší stížnosti členů. Komise projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje, svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). O výsledku kontrol informuje radu spolku a valnou hromadu. Z jednání pořizuje zápis, který předkládá radě spolku. 

Člen

Sektor 

Zájmová skupina

Mikroregion

Zástupce člena

Obec Týn nad Bečvou

V  

O

Záhoří - Helfštýn

Ing. Antonín Ryšánek

TJ Sokol Jezernice

S

S

Lipensko

Andrea Lolková

ČZS Veselíčko

S

S

Lipensko

Dana Giblová

SK SALIX Grymov

S

S

Pobečví

Ladislav Ptáček

Sektor: V – veřejný, S - soukromý; Zájmové skupiny: O – obce, VSS – vzdělávací a sociální subjekty, S – spolky, C – církve, PZ – podnikatelé a zemědělci, FO – fyzické osoby nepodnikající, Os - Ostatní

 

Výběrová komise (hodnotící tým)

Výběrová komise je orgánem spolku určená pro výběr návrhů na základě hodnotících kritérií programového výboru a pro výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených výzev. Nejdůležitější kritérium člena výběrové komise je nestrannost a proškolení ve věci hodnocení projektů (způsob, kritéria). Nestrannost člena je v tomto kontextu chápana tak, že členem hodnotící komise nemůže být zástupce předkladatele projektu v rámci dané výzvy. Z tohoto důvodu je vytvořena dvanáctičlenná výběrová komise, která ze svého středu volí předsedu. Ze členů komise rada vylosuje a jmenuje ještě před zahájením vlastního hodnocení potřebný počet hodnotitelů, a to s ohledem na počet a strukturu předložených projektů. Pokud nebude možné vytvořit hodnotitelský tým ze členů výběrové komise, musí rada spolku doplnit výběrový tým z členů valné hromady. Výběrová komise může k posuzování přizvat nestranné odborníky, kteří mají pouze poradní hlas. Výběrová komise vypracuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise předkládá radě spolku návrh výběru příjemců dotací v rámci SCLLD. Hodnocení předložených a řádně zaregistrovaných projektů může být zahájeno až po proškolení a důkladném obeznámení všech členů hodnotícího týmu. 

Člen

Sektor 

Zájmová skupina

Mikroregion

Zástupce člena

Obec Osek nad Bečvou

V

O

Lipensko

Martin Engl

Myslivecké sdružení Lubeň Dolní Újezd

S

S

Lipensko

Martin Ház

Obec Bohuslávky

V

O

Lipensko

Alena Stískalová

Agrochov Jezernice

S

PZ

Lipensko

Markéta Jestřábová

Záhoří, z.s.

S

VSS

Lipensko

Stanislava Čočková

Obec Buk

V

O

Pobečví

Aleš Vančura

SDH Prosenice

S

S

Pobečví

Milan Pospíšilík

MS Katová Radslavice

S

S

Pobečví

Antonín Lukáš

Obec Kladníky

V

O

Záhoří - Helfštýn

David Štěpánek

Moravská Veselka, z.s.

S

S

Záhoří - Helfštýn

Jaromír Školoudík

TJ Sokol Pavlovice u Přerova

S

S

Záhoří - Helfštýn

Pavel Schwan

Sektor: V – veřejný, S - soukromý; Zájmové skupiny: O – obce, VSS – vzdělávací a sociální subjekty, S – spolky, C – církve, PZ – podnikatelé a zemědělci, FO – fyzické osoby nepodnikající, Os - Ostatní

 

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna