Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Rozšíření SCLLD MAS o programový rámec OPŽP

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje rozšíření strategie komunitně vedeného rozvoje (dále jen SCLLD) o programový rámec Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), čímž se pro Vás otevírají možnosti financování Vašich projektových záměrů v oblasti životního prostředí skrze MAS.

Celková předpokládaná alokace prostředků pro aktivity v rámci OPŽP na MAS je 10 mil. Kč.

Termín vyhlašování výzev na daná opatření je naplánováno od 8/2018 do 2/2019. 

doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP

Touto cestou bychom rádi zjistili Váš zájem o jednotlivá opatření (aktivity) a tudíž i zájem o implementaci programového rámce OPŽP do stávající SCLLD MAS MORAVSKÁ BRÁNA. Díky Vámi poskytnutých informací o Vašich připravovaných projektových záměrech v rámci opatření OPŽP budeme schopni nastavit optimálně finanční alokaci těchto opatření dle daného zájmu v území o tyto aktivity. Vámi zaslané informace o projektových záměrech tak budou sloužit jako podklad pro přípravu daného programového rámce OPŽP a změnu dané strategie CLLD.

Nově budou podporovány aktivity v těchto 3 opatřeních (v závorce je uvedena vždy maximální míra podpory/dotace):

 

 1. Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%)2. Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)

 

 •  
 • podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
 • podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)
  • obnova či zakládání větrolamů
 1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1)– pouze v obcích nad 500 obyv.
 • zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%).
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Bližší informace k opatřením a podporovaným aktivitám jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

V případě, že zvažujete nebo již připravujete projekt týkající se výše zmíněných opatření (aktivit), rádi bychom Vás požádali o zaslání těchto základních informací k Vašim připravovaným záměrům (projektům):

   1. název žadatele (subjektu)
   2. stručný popis projektového záměru
   3. název opatření, popř. i aktivit v rámci opatření, kterých by se daný projekt týkal (viz zmíněná opatření výše a v přiloženém dokumentu) - pozn.: musí odpovídat podporovaným aktivitám v rámci opatření (viz přiložený dokument)
   4. orientační předpokládané náklady daného záměru (projektu)
   5. fáze připravenosti projektu - postačí informace jako je např. úvodní iniciace projektového záměru, zpracovaná projektová dokumentace, připraveno k realizaci včetně všech získaných (např. stavebních a jiných) povolení a dokládaných dokumentů, popř. blíže specifikovaná připravenost záměru
   6. plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování (tj. celková plocha území v hektarech, na které by byla uskutečněna opatření daného záměru)
   7. počet lokalit, kde budou posíleny ekosystémové funkce krajiny (tj. počet lokalit, kterých by se záměr týkal)
   8. u opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) krom výše zmíněného i předpokládaný celkový počet vysázených stromů (orientačně)
   9.  

Informace o Vašich projektových záměrech můžete zasílat nejpozději do 18. 4. 2018 a to e-mailem na jindrich.bluma@mas-moravskabrana.cz

 

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Bluma

Manažer OPZ a OPŽP MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna